2nd concept of roots source.

شعر ضیافت ازمجموعۀ دشنه در دیس، شاعر: احمد شاملو

احمد شاملو حماسه‌ی جنگل‌های سیاهکل راوی اما   تنها       یکی خنجرِ کج بر سفره‌ی سوردر دیسِ بزرگِ بَدَل‌ْچینی. میزبان سرورانِ من! سرورانِ من!                               جداً بی‌تعارف! … Read More ›

سخنی در مورد نقد فیلم های قهرمان و برادران لیلا

پس از انتشار نقد دو فیلم قهرمان و برادران لیلا، از طرف دوستان و خوانندگان عزیز چند نوع برخورد مختلف به این نوشته شده است که چندی از آنها قابل تعمق بوده و به نظر می آید تأملی در منطق آنها در درک از نقد هنری مفید باشد. این برخورد ها را به پنج گروه عمده می توان تقسیم کرد.